Styrelseutvärdering

Styrelseutvärdering

Styrelseutvärdering är kungsvägen till utveckling av styrelsearbetet
Vår erfarenhet är att en väl utförd utvärdering är en investering för hela bolaget. Allt börjar på toppen, styrelsen är företagets motor för måluppfyllelse och förändring. Styrelsens arbete avgör utfall, styr mot framtiden och påverkar normer och beteenden i hela organisationen. Styrelsen håller – nästan bokstavligt talat - organisationens drömmar vid liv. Den styrelse som genomlyser sitt arbete på djupet är den styrelse som vill framtidssäkra det egna arbetet för bolaget och därmed också bolaget.

Styrelseutvärderingen är lösningen på:

Frågan hur styrelsens arbete bedrivs, sammanställning och relationerna i styrelsen samt vilka behov som finns.

Effekten blir:

Ett effektivt teamarbete i styrelserummet som säkrar företagets långsiktiga     framgång  och ser till att bolaget är på rätt spår, affärsmässigt, legalt och etiskt.

Styrelseutvärdering är en alldeles utmärkt, nödvändig och grundläggande tjänst. Hur skall du som ägare eller styrelseordförande annars veta vad som är bra och fungerar? Vad som behöver förändras och förbättras samt få kännedom om tidiga varningssignaler?

Denna utmärkta tjänst med det värdefulla syftet slarvas ofta bort. Visst den genomförs, men tyvärr sker det ibland på ett sätt som enbart syftar till ”att få det gjort”. Varför är Styrelseinstitutets erbjudande/lösning/arbetssätt annorlunda?

Vi använder oss av två metoder för styrelseutvärdering, den kvalitativa och den kvantitativa.

Styrelse

Kvantitativ metod

Den kvantitativa är den, fram till nu, mest vanliga utvärderingsmetoden. Den bygger på enkätsvar, där olika påståenden värderas på en skala från 1 till 5. Enkätmetoden är enkel att utföra, medför data som sammanställs och möjliggör datajämförelser mellan åren. Den kvantitativa metoden kan ses som en temperaturmätare, en här-och-nu mätning över styrelsens arbete inom områden som anpassas till respektive företag/organisation men som generellt mäter områden såsom: Struktur och Formalia, Arbetssätt och Uppgifter, Process och Omfattning, Sammansättning och Kompetens.

Kvalitativ metod

Den kvalitativa utvärderingen genomförs genom personliga intervjuer. Den skapar möjlighet för varje enskild styrelseledamot att i en avskild miljö ta sig tid, resonera och reflektera över det nuvarande styrelsearbetet och kunna tydliggöra behov av förändring för att garantera framgång på lång sikt. Den kvalitativa metoden används när styrelsen vill förstå hela bilden, det som finns på djupet och inte alltid är synligt eller greppbart. Den tydliggör, ger innebörd och innehåll för det outtalade och den kompletterar med kunskap om processer, relationer, dynamik och interaktion. Den belyser graden av tillförlitlighet, motivationsfaktorer, hinder, och möjligheter.

Resultatet ger grund för andra och mer utvecklande styrelsediskussioner utifrån ett långsiktigt perspektiv. Styrelsen får ett helt nytt verktyg att arbeta med för sin egen utveckling som medför att styrelsearbetet blir alltmer sammanhållet och framtidsinriktat.

Våra rekommendationer:

- Styrelseutvärdering är viktig. Den förtjänar ett objektivt och trovärdigt arbetssätt. Av den anledningen bör den inte utföras av styrelseordförande eller annan intern person i bolaget, den bör utföras och redovisas av en extern, professionell aktör.

- Val av metod eller kombinationen av båda metoderna bör ske med hänsyn till syfte och frekvens.

- Styrelseutvärdering är en framtidsinvestering, det presenterade resultatet blir startskottet för ett gemensamt förbättringsarbete, därmed är det styrelsegemensamma arbetet efter rapportpresentation det viktigaste. Lämna gärna tidsutrymme för styrelsegemensam diskussion, gemensamma förbättringsåtgärder och planera för arbetet framåt.

- Det är oftast av intresse att följa de gjorda styrelseutvärderingarna bakåt i tiden. Genom att dokumentera åtgärder som har föreslagits och vidtagits efter varje utvärdering ges möjlighet att kunna följa den historiska utvecklingen vilket kan värdefullt för framtida styrelsearbetare i bolaget.

- Det är en fördel att inkludera styrelseutvärderingen i företagets/organisationens Governancestruktur och därmed tydliggöra och beskriva företaget utvärderingspolicy. Där bör framgå vilken metod som används och när.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING