Tyresö Bostäder

Styrelseordförandes tankar om
styrelsearbete och styrelseutvärdering

Vill du börja med att berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Jag har en brokig bakgrund, med erfarenhet från både stora och små företag, och även olika branscher. Jag har arbetat i min pappas företag och också varit egenföretagare. De senaste 20 åren har jag varit politiskt aktiv, den senast mandatperioden i styret och kommer att fortsätta så denna mandatperiod. Jag har en magisterutbildning i Miljö och hållbart företagande.

Jag tycker att vi har gjort mycket bra här i Tyresö kommun, satsat på både social och ekologisk hållbarhet. Tidningen Aktuell Hållbarhet rankar alla kommuners miljöarbete, 2019 låg vi på plats 155 och förra året hamnade vi på plats 10 av alla 290 kommuner.

Bild-Beatrice-Ottfalk-min

Dina erfarenheter avseende styrelsearbete i den kommunala miljön?

Jag har varit styrelseordförande i Tyresö Bostäder i fyra år och dessförinnan gjort fyra år som ledamot. Min utgångspunkt har varit att styrelsen ska arbeta för bolagets bästa och lägga undan de partipolitiska skiljelinjerna när vi följer ägardirektiven.

Min uppgift som ordförande har varit att skapa ett bra klimat, att lyssna in och se till att alla kommer till tals, att se till att använda alla olika kompetenser. Hos oss är det ju partierna som utser styrelseledamöterna så kompetenserna kan vara olika, men det har fungerat bra. Omedelbart när jag blev ordförande initierade jag en styrelseutbildning som hölls av Styrelseinstitutet. Det var givande och innehållsrikt, såväl avseende innehållet som att vi alla fick höra samma saker samtidigt, vilket medförde ett gemensamt underlag för det fortsatta styrelsearbetet. Det är centralt att få utbildning i styrelsefrågor som lagar/regler och vad som förväntas av oss som styrelse. Det var något jag saknade när jag själv gick in som ledamot.

Ni har också genomfört styrelseutvärderingar varje år, vilka är dina erfarenheter?

Det hade inte gjorts tidigare utan något vi började den här mandatperioden och nu genomfört tre gånger. Utvärderingen har varit till nytta för mig som ordförande. Att se och förstå vad styrelseledamöterna tycker om det arbete som vi bedriver, vad det är som är bra, vad som är mindre bra, vad vi behöver utveckla och förändra, och hur de ser på mitt arbete och VD:s arbete.

- Jag måste erkänna att första gången var jag lite spänd, det är ju också mina politiska motståndare som ska utvärdera mig som ordförande.

Övergripande är det positivt att få återkoppling på hur jag som ordförande upplevs av styrelsegruppen. Det vet man aldrig i förväg och också vad vi har behövt arbeta mer med. Vi fick återkoppling i att fokusera mer på strategifrågor, vilket styrelsen gjort.

Det har också varit värdefullt att vi genomgående har arbetat med Styrelseinstitutet. Vi har varit nöjda med det arbete som gjorts, och vi har sett ett värde i kontinuitet. Det har också varit viktigt att styrelseutvärderingen hanterats av en extern part och som är expert inom området.

Om du tänker på alla ordföranden i de olika kommunala bolagen, vilka råd/tankar skulle du vilja ge till dem när det gäller styrelsearbete?

  • Att ordförande är ansvarig för klimatet i styrelsen och arbetsklimatets betydelse för ett bra resultat, att använda all kompetens i styrelsen, att jag som ordförande inte kan allt.
  • Att se förbi partipolitiken och arbeta för bolagets bästa.
  • Att ha en gemensam styrelseutbildning inför varje mandatperiod.
  • Att ha bra dialog med ägaren, men bolaget är ingen förvaltning, det är annat som styr.
  • Att som ny ordförande ta sig tid för att sätta sig in i verksamheten i bolaget och synliggöra styrelsen för de anställda.

Om framtiden?

Jag kommer inte att vara kvar som ordförande, men jag känner mig nöjd med det förändringsarbetet styrelsen och jag har gjort. Jag kommer att vara kvar som styrelseledamot vilket är bra för kontinuiteten.

UTBILDNING