Advisory board

Advisory Board är lösning på:

Frågan när ägarna i bolaget har behov av stöd, nya tankesätt, struktur, att utmanas m.m. för att utveckla bolaget men inte är redo för en styrelse

Effekten blir:

En informell grupp som på ett strukturerat och flexibelt sätt bistår ägaren/ägarna och ledning i sitt arbete med att utveckla bolaget

Hur hittar jag som företagare rätt personer till ett Advisory Board och vilken sorts kompetenser behöver vi? Arbetet med att hitta lämpliga kandidater startar med att ni gör en eller flera kravprofiler, d v s vilken kompetens ni vill tillföra företaget och vad som är ett lämpligt antal. Här skiljer det sig egentligen inte åt hur man sätter samman en styrelse. Man kan ex vis eftersöka branschspecifik kompetens eller mer kring struktur och att bygga företag. Andra exempel är specifika områden såsom exempelvis digitalisering. Det viktigaste är att ni som företagare vet vilken kompetens ni vill tillföra.

Adisory Board eller Styrelse? När är det lämpligt med Advisory Board? Generellt initieras det när företaget kommit en bit på väg och är redo för nästa steg, kan även användas i företagets startfas (se Bolagets faser).

Ett Advisory Board har till skillnad från en styrelse inget juridiskt ansvar utan fungerar som bollplank och rådgivare. Ägarna har därmed en större frihet huruvida råden följs och vad de vill informera och rapportera om. Det måste dock finnas ett ömsesidigt förtroende mellan ägare och Advisory Board för att arbetet ska vara fruktbart.

När ska ägare/ägarna i det mindre företaget fundera på ett Advisory Board? Ett exakt läge går givetvis inte att peka på. Några kännetecken är:

  • Ni känner att det går bra men att ni enbart arbetar med de dagliga operativa frågorna
  • Behöver ytterligare resurser för att ta nästa steg i företagets utveckling
  • Behöver ytterligare kompetens för att ta nästa steg

En ytterligare fördel är att ägaren/ägarna får ett utifrånperspektiv, det är lätt att bli hemmablind. Här ligger också ett utav hindren för ett fungerande samarbete. Någon kommer in och ställer frågor, kanske ifrågasätter processer, hur ni hanterar diverse områden, identifierar flaskhalsar m. m. Det är en ny situation i företagandet när man varit van att sköta saker och ting efter eget huvud. Därför är det viktigt som i alla grupper komma överens om spelregler och inte starta med de svåraste och största frågorna. När såväl gruppen som arbetet fungerar är det dags att öka svårighetsgraden och gå djupare in i de utmaningar företaget ställs inför.

När beslutet är fattat om Advisory Board blir nästa steg att bemanna, ovan slog vi fast att - det viktigaste är att ni som företagare vet vilken kompetens ni vill tillföra -. Styrelseinstitutet hjälper er i processen med att hitta rätt kandidater och att säkerställa att de profiler ni kommit fram till verkligen är det som företaget och ägaren/ägarna behöver. Tänk på att det är kompetens ni behöver tillföra, att ta in någon för att denne ”är trevlig” tillför inte företaget någon nytta.

Arvoden är en fråga som behöver adresseras från start. Kan företaget betala arvode och i så fall hur mycket? Ska det gälla på årsbasis eller per möte? Hanteringen av denna fråga skiljer sig mellan företag. Det förekommer allt ifrån att man arbetar pro bono till fasta arvoden. Kan även vara att man som medlem i ett Advisory Board garanteras en plats som styrelseledamot när företaget beslutar sig för en formell styrelse. Denna lösning är inget som Styrelseinstitutet rekommenderar. Att tillsätta en styrelse bör ses som en egen aktivitet och genomföras utifrån den situation som företaget befinner sig i just då och inte sammankopplas med ett Advisory Board.

Sammanfattningsvis avseende Advisory Board:

  • Ska hjälpa företaget att ta nästa steg
  • Avlasta samt utmana dig/er som företagare
  • Består av minst två medlemmar, gärna upp till fyra
  • Släpp på prestigen, det finns en anledningen till att ni engagerat ett Advisory Board. Var medveten om att ni som ägare kommer att blir ifrågasatta
  • Kom överens om syfte, innehåll och arvoden redan från start
  • Viktigt att arbetet utvärderas efter exempelvis ett verksamhetsår
  • Skilj på Advisory Board och Styrelse, utlova inte en styrelseplats p g a medlemskap i Advisory Board
 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING