VD-utvärdering

VD-utvärdering

Behöver VD följas upp? Räcker inte ett vanligt SO/VD-samtal?
På frågan om VD behöver följas upp är svaret Ja! Vår erfarenhet är att VD-arbetet behöver följas upp på ett strukturerat sätt som möjliggör förbättringsarbete samt uppföljning. Vi anser att ett vanligt Styrelseordförande/VD-samtal därmed inte är tillräckligt varken utifrån Styrelseordförandes, hela styrelsens eller VD:s perspektiv.

Styrelseinstitutets tjänst VD-utvärdering ger styrelsen en strukturerad metod för att säkerställa att rätt frågor behandlas och att utvärderingen ger relevant information som underlag för utveckling.

VD-utvärdering är lösningen på:

Frågan hur VD utför sitt uppdrag, hur samarbetet med styrelsen kan utvecklas och hur återkoppling från intressenter och organisation kan tillvaratas.

Effekten blir:

Status på VD:s arbete och underlag för utvecklingsinsatser avseende exempelvis affären, formalia, externa och interna relationer samt ledningsgruppsarbetet.

Vi ser att avseende utvärdering av styrelser har det tagits steg i rätt riktning. Fler inser att det inte är förtroendeingivande med en av styrelseordförande ihopsnickrad enkät som denne därefter själv presenterar utfallet utav.

Gällande utvärdering av VD finns mer att göra, att ansvara för att styrelsen genomför en utvärdering som ger ett bra underlag för utvecklingsinsatser. Hur skall styrelsen annars veta vad som är bra och fungerar? Vad som behöver förändras och förbättras samt få kännedom om tidiga varningssignaler? Förutom ett eget internt intresse i bolagen framgår det dessutom i Svensk kod för bolagsstyrning att:

”Styrelsen ska fortlöpande utvärdera verkställande direktörens arbete. Minst en gång per år ska styrelsen särskilt behandla denna fråga, varvid ingen från bolagsledningen ska närvara.”

I Styrelseinstitutets tjänst använder vi oss av två metoder för utvärdering av VD, kvantitativa och kvalitativa.

metoder-for-vd-utvardering

Kvantitativ metod
Den kvantitativa metoden bygger på enkätsvar, där olika påståenden värderas på en skala från 1 till 5. Enkätmetoden är enkel att utföra, medför att data sammanställs och möjliggör jämförelser mellan åren. Den kvantitativa metoden mäter områden såsom: Måluppfyllelse, Ledaregenskaper, Arbetssätt, Processer, Omfattning, Relationer och Kompetens.

Kvalitativ metod
Den kvalitativa utvärderingen genomförs genom personliga intervjuer. Den skapar möjlighet för den enskilda styrelseledamoten att i en avskild miljö ta sig tid, resonera och reflektera över VD:s nuvarande arbete och kunna tydliggöra behov av förändring för att garantera framgång på lång sikt. Den kvalitativa metoden används när styrelsen vill undersöka hela bilden, det som finns på djupet, kanske skaver och inte alltid är synligt eller greppbart. Den belyser på ett djupare plan graden av tillförlitlighet, motivationsfaktorer, hinder och möjligheter.

Resultatet av VD-utvärderingen ger grund för mer utvecklande styrelsediskussioner utifrån ett långsiktigt perspektiv avseende VD:s exekutiva ledning och relationen styrelse - VD.

Våra rekommendationer

  • Att ge VD-utvärderingen den status, trovärdighet och objektivitet utvärderingen förtjänar genom att låta en extern kompetens genomföra utvärderingen.
  • Att minst vartannat år även använda sig av den kvalitativa metoden.
  • Att se VD-utvärderingen som en investering där utfallet ger underlag till framtida utvecklingsaktiviteter.
  • Att ha förståelse för att det egentliga arbetet startar efter genomförd utvärdering.
  • Att följa upp gjorda utvärderingar över åren och dokumentera åtgärder. Denna punkt är viktig för såväl nuvarande VD som kommande VD samt för befintliga och kommande styrelseledamöter.
 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING