Om Styrelseinstitutet

Ni vill ha tillgång till rätt kompetens i er styrelse för er fortsatta tillväxt och utveckling.

Om Styrelseinstitutet

Styrelseinstitutet är en nationell organisation med erfarna personer som yrkesmässigt arbetar med styrelsefrågor. Vi hjälper företag och organisationer med utveckling, tillväxt och lönsamhet genom aktivt styrelsearbete.

I samtliga kontakter kommer du att få en professionell samtalspart som har erfarenhet av styrelsearbete och företagsledning och som är en del av den styrka det ger att vara en partner i Styrelseinstitutet. Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet för din organisations bästa. Det är vår profession!

Vår berättelse

Kärleken till entreprenörskap och företagande är vårt ursprung

När Styrelseinstitutet grundades gjordes det utifrån de egna erfarenheterna som företagare och ledare samt upplevelserna av att ofta ha ont om tid eller inte ha den specifika kunskap som behövs för att komma vidare med företaget. Vi har slitit själva med många olika frågor och ofta i flera roller samtidigt. Med dessa erfarenheter bestämde vi oss för att vi ville stötta andra genom aktivt värdeskapande styrelsearbete. Vi har sedan start fortsatt attrahera partners med genuint intresse och egen erfarenhet av hur externt perspektiv kan hjälpa företagsledare och ägare såväl inom den privata sfären som inom kommuner och idéburna bolag. Att fylla kompetensgap och löpande utveckla styrelsearbetet är vår grundidé.

Uthållig inriktning

Vår specialistkompetens ligger inom hur värde skapas, bevaras och utvecklas i ägarledda bolag. Det har varit vårt fokus sedan starten liksom att vara inriktade på främst ägarledda bolag. Vi drivs av att se ägare, styrelse och VD lyckas tillsammans. Vi hjälper dem på vägen genom aktivt värdeskapande styrelsearbete, lednings- och verksamhetstjänster, rådgivning, handledning och utbildning.

Vår filosofi om att vara oberoende

Vi går i regel inte in som delägare i våra uppdragsgivares bolag. Vi verkar oberoende med integritet och ett externt perspektiv och vill att våra uppdragsgivare med trygghet ska kunna lita på att vi alltid har det bästa för ögonen när det gäller bolaget och dess utveckling.

Den balanserande professionella rollen

Vi arbetar med den juridiska personens mål och med människan eller människorna i organisationen. Oftast har de samma mål men ibland olika utgångspunkter, värderingar, tankar och beteenden. Vi arbetar med de mjuka frågorna som alltid är viktiga och som ibland också kan bli de svåra frågorna. Vi intar den stödjande, balanserade och professionella rollen mellan partners och delägare eller – när det gäller familjeägda bolag – inom familjen. Av erfarenhet vet vi att bolag förr eller senare behöver relationellt stöd, på ägarnivå, styrelse eller på VD-nivå. Partnersamarbeten är krävande, generationsväxlingar utmanande, familjerelationerna oförutsägbara samt att organisationens värdegrundsposition ständigt måste försvaras och förstärkas. Vi avväpnar och löser konflikter innan de får negativa relationella konsekvenser som påverkar bolaget.

Vårt helhetsperspektiv

Ägare, styrelse och VD - en samverkande treenighet

Den gemensamma nämnaren är att rollerna alltför lätt kan flyta ihop inte minst i ägarledda bolag. Ovanstående tre nivåer arbetar i ett sammanhang, de relaterar till varandra och de samverkar kring den målbild de har. Det som den ena nivån gör har betydelse för de andra på så sätt att varje del både påverkar och påverkas av den andra. Detta samspel blir aldrig färdigt utan fortsätter att skapas och omskapas i förhållande till såväl interna förändringar som omvärldsförändringar. Denna helhetssyn är en framgångsfaktor speciellt i mindre och medelstora bolag.

Företagsekonomi och privatekonomi

Företagandet kan innebära krav på personlig borgen, pantsättning av privat egendom och/eller medial utsatthet. Vi har kunskap och erfarenhet av båda perspektiven och hur de flyter samman, påverkar och behöver hanteras just i familje-, partner- och ägarledda bolag.

Aktivt, värdeskapande styrelsearbete

Begrepp som bolagsstyrning, strategisk plan och verkställighet för oftast tankarna till stora företag. En vanlig uppfattning kan vara att styrelsearbete endast är något som är viktigt för andra. De mindre och medelstora organisationerna är dock den grupp som utifrån sina förutsättningar verkligen är i behov av att fundera, hantera och arbeta med frågor som rör bolagsstyrning. Gärna innan kontaktpersonen på banken, revisorn eller för den delen familjen påpekar att de borde.

Bolagsorganen består av tre nivåer/intressentgrupper: Ägarna som anger var de vill att bolaget ska vara. Ägarna utövar sin makt genom bolagsstämman och utser styrelse. Styrelsen arbetar i gruppform, bestämmer vad och hur bolaget ska uppfylla ägarnas vilja samt följer upp och kontrollerar att så sker. Styrelsen utser VD som ansvarar för att leda verksamheten och verkställa styrelsens vad och hur.

Styrelsearbete - ett sätt att distribuera kompetens som bygger värde…

Vår kompetens i kombination med organisationens kompetens medför i praktiken att värde skapas i organisationen. Det är styrelsens uppgift att ta rätt beslut. Men inte minst är det styrelsens uppgift att se till att de beslut som tas, blir genomförda och leder till utveckling både för organisationen och varje individ.

...men också att skydda, distribuera och fånga nya värden

Värde handlar inte bara om att skapa. Vårt arbete handlar också om att skydda värde, kanske till och med från ägarens intrång eller andra externa faktorer. Att distribuera värde kan kanske i vissa fall vara det enda sättet för att behålla högattraktiv arbetskraft. Att möjliggöra skapandet av nya värden genom att exempelvis identifiera samarbetsområden med andra aktörer eller nya marknader.

Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING