Strategiarbete

STRATEGIARBETE - Hur Styrelsen utvecklar sitt strategiarbete

Bolagets strategiska arbete sker alltid i gränssnittet mellan styrelse och management. När styrelser initierar en systematik och skapar ett ramverk för det strategiska arbetet ger det management möjlighet att implementera verksamhetens strategier i praktiken. En strategisk plan är en dokumenterad gemensam bild mellan styrelse och organisationen avseende de framtida vägvalen med syfte att nå mål och vision.

Systematiskt strategiskt arbete är lösningen på:

Frågan hur verksamheten ska arbeta med framtidens position i fokus och vilka ställningstaganden avseende valda vägar d v s strategier som ska genomföras.

Effekten blir:

Systematiskt arbete med strategier som genomsyrar hela verksamheten från ägare, styrelse till den operativa verksamheten.

Styrelser upplever en frustration över att för lite tid ägnas åt strategiskt arbete och strategiska frågor. Det finns en överensstämmelse bland styrelseledamöter om att det behövs ett skifte till att mer av tillgänglig tid ägnas åt strategifrågor. Management kan uppleva otillräcklighet och brister i processen när den strategiska planen och de strategiska positionerna för bolaget ska arbetas fram.

Styrelseinstitutet bistår styrelser och VD i processen för framtagandet av den strategiska planen. Vår rekommendation är att inleda strategiarbetet med ett strategiseminarium där styrelsen, management samt eventuellt andra nyckelpersoner deltar.

Tre punkter för framgångsrikt strategiarbete:

1. Verktyg och process för strategisk information
Politik, konkurrens, omvärld, interna förutsättningar är några exempel på nödvändig basinformation i analysen. Saknas bakgrundsanalysen uteblir underlag för en konstruktiv diskussion och det blir därmed svårt att positivt utmana varandra.

2. Tydlighet i rollerna och en iterativ process
Tydlighet i roll- och ansvarsfördelning mellan styrelse och VD/management. Effektivt strategiarbete innebär tydlighet och avgränsningar i styrelsens respektive managements ansvar i ”vad” och ”hur” börjar och slutar samt vem som har ansvar för vilka beslut och när i processen. Strategiplanen växer fram i en iterativ process mellan management och styrelse. Med iterativ process menas att styrelse och management tillsammans har ansvaret för att driva processen framåt där ”stafettpinnen” vid givna tillfällen lämnas över, allt i syfte att nå det uppsatta målet.

3. Att kvalitetssäkra strategierna
Kan styrelsen och management svaret på nedanstående fyra frågor ger det en bra grund för att först formulera och sedan kvalitetssäkra verksamhetens strategier.
- Vad behöver de kunder vi vill nå och vilken är vår lösning?
- Vilka är våra konkurrenter och hur vinner vi över dem?
- Vad skapar och bibehåller lönsamhet?
- Hur når vi tillväxt?
- Vilka är våra viktigaste framgångsfaktorer?

Styrelseinstitutet bistår hela vägen på styrelse- och managementnivå från strategiseminariet till fastställd strategi-/affärsplan.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING