Strategisk plan

STRATEGISK PLAN

- Managements roll i strategiarbetet i samverkan med styrelsen - 

Bolagets strategiska arbete sker alltid i gränssnittet mellan styrelse och management. När styrelser initierar en systematik och skapar ett ramverk för det strategiska arbetet ger, det management möjlighet att implementera verksamhetens strategier i praktiken. En gemensam och dokumenterad strategisk plan ger möjlighet och incitament att kunna prioritera de begränsade resurser till frågor som ger mest nytta. Vidare skiftas fokus från finansiella data, som är det historiska perspektivet på valda strategier, till den miljö som företaget nu verkar i vilket ger det framåtlutade perspektivet. 

Strategiskt plan är lösningen på:

Hur styrelsens mål och vägval omsätts till en dokumenterad och kommunicerad plan för bolagets framtida inriktning och strategier, d v s vad som ska genomföras.

Effekten blir:

En strategisk plan att förelägga för styrelsen utifrån en dokumenterad arbetsprocess som säkerställer att bolagets framtidsfrågor finns på agendan och att styrelsen därmed fattar beslut utifrån ett väl underbyggt material.

Management kan uppleva otillräcklighet och brister i processen när den strategiska planen och de strategiska positionerna för bolaget ska arbetas fram.
Styrelseinstitutet bistår styrelser och VD i processen för framtagandet av den strategiska planen, där vi rekommenderar att inleda strategiarbetet med ett strategiseminarium där styrelsen, management samt eventuellt andra nyckelpersoner deltar.

Fyra punkter för framgångsrikt strategiarbete:

1. Verktyg och process för strategisk information

2. Tydlighet i rollerna

3. Strategiarbete, en iterativ process mellan styrelse och Management

4. Att kvalitetssäkra strategierna

Styrelsen och management behöver kunna besvara nedanstående fyra frågor och management vidareutveckla underlaget.

 • Vad behöver de kunder vi vill nå och vilken är vår lösning?
  Ju tydligare kundsegment och kundbehov är definierade desto enklare är det att hitta rätt erbjudande och därmed kunna uppnå de uppsatta målen. Strategiska misslyckande uppstår ofta när företag försöker vara allting till alla kunder och i denna strävan misslyckas med att lösa problemet för dem som egentligen är deras huvudsegment.
 • Vilka är våra konkurrenter och hur vinner vi över dem?
  Underlag och kunskap om vilka konkurrenterna är på marknaden och vilka som är specifikt relevanta för oss är viktig bakgrundsinformation. Hur löser de kundernas problem? Hur ska vi särskilja oss mot konkurrenterna? I de fall kunder inte ser att vi särskiljer oss från konkurrenterna återstår bara priset som konkurrensmedel.
 • Vad skapar och bibehåller lönsamhet
  Prissättning? Hur prissätta det som särskiljer oss på ett sätt som driver vår lönsamhet?
 • Hur når vi tillväxt?
  Mycket utav svaret ryms inom de tre rubrikerna ovan. Men frågan om nya marknader avseende geografi och/eller produkter är ofta förekommande i styrelserummet och management. Frågor att ställa sig är, vill vi nå dem? Vad är kostnaden för att komma in på nya marknader? Istället utveckla befintliga marknader och produkter?
 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING