Styrelserekrytering

Styrelserekrytering

”Om man inte tycker om det man ser längre ner i organisationen är det dags att börja se högre upp”. Källan till citatet är okänd men icke desto mindre rymmer meningen en djup sanning.

Det är styrelsen som anger tonen i företaget och styrelseledamöterna har bolagets viktigaste position – en position som inte godtyckligt kan rekryteras via ”någon som känner någon”. Oavsett ägarform hjälper Styrelseinstitutet er att hitta den för bolaget bästa styrelseledamoten.

Vi arbetar själva som ledamöter och ordförande i olika typer av bolag och kan med fog säga att vi vet vad som krävs för att driva ett professionellt styrelsearbete. Vi vet hur ägare tänker och med vilken försiktighet man ofta närmar sig frågan om extern ledamot eller ordförande i styrelsen samt vilka krav som bör ställas på en ny ledamot eller ordförande i en etablerad styrelse.


Delsteg 1: Fastställande av kravprofil

Fastställande av kravprofil kräver ett noggrant förarbete. Här vägs även in annat än en rena kompetensen och erfarenheten. Exempelvis kan det finnas en vilja att bredda styrelsen genom att rekrytera fler kvinnor, ledamöter med en annan kulturell bakgrund etc.


En genomgång görs av samtliga styrelserelaterade dokument. Ägare, styrelseledamöter samt VD intervjuas. Genomförda styrelse-, och VD-utvärderingar inkludears. Kravprofilen definieras utifrån parametrarna:

  • Företagets nuvarande läge och företagets framtida önskade läge (Ägardirektiv)
  • Företagets nuvarande styrelse, styrelsens nuvarande arbetssätt, styrelseutvärderingen och styrelsens framtida önskade arbetssätt (Styrelsens arbetsordning)
  • VD och interaktion med styrelseordförande och styrelsegruppen samt VD-utvärderingen.

Delsteg 2: Urvalsprocess

Urvalsprocessen utgår från vår kandidatbank och vårt nätverk där vi har tillgång till många professionella ledamöter. I den mån företaget har egna kandidater att föreslå inkluderas även de i urvalsprocessen.

Validering av lämpliga kandidater sker genom personliga djupintervjuer, genomgång av CV, tidigare uppnådda resultat i motsvarande positioner samt referenser.


Delsteg 3: Beslut kandidat/er

I beslutsdelen ingår att fastställa lämplig ersättning, diskutera och välja lämplig kandidat, avgöra starttidpunkt samt planera för en bra introduktion. En kvalitetsuppföljning av rekryteringsprocessen samt styrelseledamotens/ordförandens arbete sker sex månader efter det att styrelseledamotens/ordförandensinlett samarbetet med bolaget.


Tilläggstjänst - Ordning och reda i styrelsedokumenten

Ägardirektivetär styrelsens kompass och orienteringsdokument. Det säkerställer att ägarna har en gemensam uppfattning om målet med sitt ägande, att målen är definierade och dokumenterade. Ägardirektivet är utgångspunkten för ägarnas utvärdering av styrelsens arbete.

Styrelsens arbetsordning säkerställer vem som gör vad i styrelsearbetet. Arbetsordningen kompletteras med styrelsens årsplan som säkerställer att rätt frågor behandlar i rätt tid.

VD-instruktion och rapportinstruktion. VD-instruktionen säkerställer VDs uppgift, ansvar och befogenheter medan rapportinstruktionensäkerställer förutsättningarna för VD att kunna utföra sitt arbete samt styrelsens förutsättningar att kunna utkräva ansvar och utöva kontroll.

Styrelseinstitutet tar på uppdrag fram eller uppdaterar de nödvändiga dokumenten som sätter ramarna för professionellt styrelsearbete. Ordning och reda på högsta nivå skapar trygghet, arbetsro och arbetslust i hela organisationen.


Tilläggstjänst - On demand fastställande kravprofil

I de fall ägarna själva vill ta hand om större delen av rekryteringsprocessen finns ändå stöd att få. Arbetet med Delsteg 1 ”Fastställande av kravprofil” är viktigt. Det finns fördelar med att detta steg genomförs av en extern part. Dels för att minimera den bias som alltid finns i ett internt sammanhang och dels minimera riskerna med att förbise de blinda fläckar som också de tenderar att finnas i interna sammanhang.

Den organisation som vill arbeta med rekryteringsprocessen med egen kraft men värdesätter perspektivet av att ha extern professionell hjälp vid fastställande av kravprofilen har möjlighet att köpa den tjänsten separat.


Tilläggstjänst - Second opinion urvalsprocess

Det förekommer situationer där ägarna själva har genomfört urvalsprocessen. I dessa fall kan det vara värdefullt att få en oberoende och utomstående ”second opinion” av de kandidater som finns på ägarnas lista.

”Second opinion” medför att våra erfarna rekryteringskonsulter genomför djupintervjuer med de utvalda kandidaterna, cv-genomgång och referenstagning.

Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

UTBILDNING