Strategisk plan

Hur styrelse och management kan samverka i strategiarbetet

Bolagets strategiska arbete sker alltid i gränssnittet mellan styrelse och management. När styrelser initierar en systematik och skapar ett ramverk för det strategiska arbetet ger det management möjlighet att implementera verksamhetens strategier i praktiken. En strategisk plan är en dokumenterad gemensam bild mellan styrelse och organisationen avseende de framtida vägvalen med syfte att nå mål och vision. Med en gemensam och dokumenterad strategisk plan ger det möjlighet och incitament för bolaget att på ett bättre sätt prioritera de begränsade resurser till frågor som ger mest nytta. Vidare skiftas fokus från finansiella data, som är det historiska perspektivet på valda strategier, till den miljö som företaget nu verkar i vilket ger det framåtlutade perspektivet.

Systematiskt strategiskt arbete är lösningen på:

Frågan hur verksamheten ska arbeta med framtidens position i fokus och vilka ställningstaganden avseende valda vägar d v s strategier som ska genomföras.

Effekten blir:

Systematiskt arbete med strategier som genomsyrar hela verksamheten från ägare, styrelse till den operativa verksamheten.

Styrelser kan uppleva frustration över att för lite tid ägnas åt strategiskt arbete och strategiska frågor. Det finns en överensstämmelse bland styrelseledamöter om att det behövs ett skifte till att mer av tillgänglig tid läggs på strategifrågor. Management kan uppleva otillräcklighet och brister i processen när den strategiska planen och de strategiska positionerna för bolaget ska arbetas fram.

Styrelseinstitutet bistår styrelser och VD i processen för framtagandet av den strategiska planen. Vi utgår från nedanstående tre punkter

1. Verktyg och process för strategisk information
Politik, konkurrens, omvärld, interna förutsättningar är några exempel på nödvändig basinformation i analysen. Saknas bakgrundsanalysen uteblir underlag för en konstruktiv diskussion och det blir därmed svårt att positivt utmana varandra.

2. Tydlighet i rollerna
Tydlighet i roll- och ansvarsfördelning mellan styrelse och VD/management. Effektivt strategiarbete innebär tydlighet och avgränsningar när styrelsens respektive managements ansvar i ”vad” och ”hur” börjar och slutar samt vem som har ansvar för vilka beslut och när i processen.

3. Styrelsearbete, en iterativ process mellan styrelse och Management
Punkt 2 belyste ansvar och gränssnitt. Dessa förekommer inte endast vid ett tillfälle utan det är viktigt att det finns besluts-/ och överlämningspunkter mellan styrelsen och management där strategiplanen växer fram i en iterativ process. Ett produktivt sätt är att se arbetet som ett partnerskap där styrelsen och management samarbetar.
För ett kontinuerligt strategiskt engagemang i styrelsen är vår rekommendation att vid varje styrelsemöte skapa utrymme för att diskutera och uppdatera strategiska frågor. Vårt förslag är att utgå från styrelsekalendern och fördela en av nyckelstrategierna till varje styrelsemöte, exempelvis kunder, konkurrenter, våra nyckelförmågor, vad som särskiljer oss, de viktigaste strategiska riskerna mm.

4. Att kvalitetssäkra strategierna
Kan styrelsen och management svaret på nedanstående fyra frågor ger det en bra grund för att först formulera och sedan kvalitetssäkra verksamhetens strategier.


-  Vad behöver de kunder vi vill nå och vilken är vår lösning?

Ju tydligare kundsegment och kundbehov är definierade desto enklare är det att hitta rätt erbjudande och därmed kunna uppnå de uppsatta målen. Strategiska misslyckande uppstår ofta när företag försöker vara allting till alla kunder och i denna strävan misslyckas med att lösa problemet för dem som egentligen är deras huvudsegment.

-  Vilka är våra konkurrenter och hur vinner vi över dem?
Underlag och kunskap om vilka konkurrenter på marknaden och vilka som är specifikt relevanta för oss är viktig bakgrundsinformation. Hur löser de kundernas problem? Hur ska vi särskilja oss mot konkurrenterna? I de fall kunder inte ser att vi särskiljer oss från konkurrenterna återstår bara priset som konkurrensmedel.

- Vad skapar och bibehåller lönsamhet
Prissättning? Hur prissätta det som särskiljer oss på ett sätt som driver vår lönsamhet?

- Hur når vi tillväxt?
Mycket utav svaret ryms inom de tre rubrikerna ovan. Men frågan om nya marknader avseende geografi och/eller produkter är ofta förekommande i styrelserummet och management. Frågor att ställa sig är, vill vi nå dem? Vad är kostnaden för att komma in på nya marknader? Istället utveckla befintliga marknader och produkter?

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

STYRELSEUTBILDNINGAR