Ägardirektiv

Ett ägardirektiv uttrycker ägarviljan eller ägarstyrningen

Ett ägardirektiv uttrycker ägarviljan eller ägarstyrningen dvs. det som ägaren eller ägarna vill med sitt företag på kort och lång sikt. Detta är ett dokument som i första hand är riktat till styrelse och verkställande ledning. Dessa bolagsorgan skall aldrig behöva tveka om vad som är ägarnas intentioner och restriktioner avseende utvecklingen av företaget.

Ägardirektivet fastslås på bolagsstämma. Ett ägardirektiv ska inte förväxlas med ägaravtalet, som huvudsakligen behandlar ägarfrågor, men kan ingå i ett sådant.

Ett ägardirektiv har ett högt värde för företaget oavsett om det är en eller flera ägare, då direktivet hjälper företagaren/ägaren att bibehålla fokus på syftet med företaget och vara tydlig i sin målbild. Det är också en väsentlig bas för affärsplanearbetet och strategiarbetet som grundas på innehållet i ägardirektivet.

Många gånger kan problem inom ett företag med fler ägare härledas till brister i en gemensam ägarvilja och ägarstyrning. Detta beror på att det finns en bristande överensstämmelse mellan ägarna vart företaget är på väg och i vilken hastighet man skall nå målen. Detta skapar osäkerhet som kan sprida sig till ledning och andra medarbetare, kunder, samarbetspartners och leverantörer. Denna osäkerhet kan påverka förtroendet och resultera i felaktiga beslut.

Viktiga riktlinjer i utarbetandet av ett direktiv är att:

  • det som skrivs är sant och verkligen uttrycker ägarnas vilja
  • det är tydligt till både struktur och resonemang
  • de viktigaste ägarfrågorna täcks in utan att det blir för omfattande.

Styrelseinstitutet erbjuder kvalificerad rådgivning för planering och formulering av ägardirektiv.

x
Är du intresserad av våra tjänster? Fyll i formuläret så kontaktar en av våra medarbetare er.