Styrelseutveckling

Styrelseutveckling

Lösning på

Hur relationer, arbetssätt, kommunikation, interaktion med VD m.m. påverkar styrelsens möjligheter att lyckas.

Effekt

Utvecklande och dynamiskt styrelsearbete, kunskap och insikt i hur relation samt kommunikation i och utanför styrelsen påverkar möjligheterna att lyckas som styrelse.

Orden utveckling och att utvecklas nämns ofta i olika sammanhang och kanske lite slentrianmässigt. Det är en självklarhet att sträva efter utveckling, men vad innebär det egentligen? Hur och inom vilka områden behöver styrelsen utveckla sitt arbetssätt? Styrelsearbete är en profession och som alla andra professioner behöver kunskapen förnyas, fördjupas och utvecklas, både på individnivå och på styrelsegruppsnivå. En framgångsfaktor för styrelsearbetet är relationerna mellan styrelseledamöterna, hur ledamöterna interagerar, kommunicerar med varandra och med VD, dynamiken som skapas samt beteendemönster som uppstår. I programmet arbetar vi med styrelseworkshops som säkerställer att styrelsegruppen arbetar funktionellt och konstruktivt. Programmet anpassas till gällande styrelsegrupp och utgår från styrelseutvärderingen.

Exempel på innehåll:

  • Den individuella styrelseledamotens roll i styrelsen
  • Case på vanligt förekommande situationer i styrelserummet och i styrelsen
  • Kunskap och förmåga att kunna identifiera dem
  • Spänningar i styrelsegruppen och hur hantera dem
  • Vikten av trygghet i styrelsearbetet och hur det kan fördjupas
  • VD´s utvalda och utsatta position i styrelsegruppen

Vi bygger underlag och metoder på dokumenterade forskningsresultat.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING