Styrelseutvärdering

Styrelseutvärdering

Styrelseutvärdering är en alldeles utmärkt, nödvändig och grundläggande tjänst. Hur skall du som ägare eller styrelseordförande annars veta vad som är bra och fungerar? Vad som behöver förändras och förbättras samt få kännedom om tidiga varningssignaler?

Denna utmärkta tjänst med det värdefulla syftet slarvas inte allt för sällan bort. Visst den genomförs, men tyvärr sker det ibland på ett sätt som enbart syftar till ”att få det gjort”.

Att kunna bocka av att utvärderingen är gjord. I detta exempel tillför då utvärderingen något till styrelsen och ägarna? Givetvis inte. Det är inte ovanligt att det är bolagets ordförande som skickar ut en enkät, i värsta fall ordförandens egen, att det även är ordföranden som mottar svaren från var och en för att sedan sammanställa. Med detta förfarande, hur stor är sannolikheten att enkätsvaren utgör ett värdefullt underlag till nödvändig förändringar och förbättringar? Såsom exempelvis rekrytering av nya ledamöter och kompetenser, översyn av fördelningen kvinnor och män etc.


Vilka är fördelarna med Styrelseinstitutets Styrelseutvärdering?

 • Klargörande av roller och ansvarsområden
 • Utveckling av teamsamarbetet för att uppnå strategisk inriktning och mål
 • Strikt bedömning av regler, lagar, best-practice och standards för styrelsearbete
 • Granskning av styrelsesammansättning och kommittésammansättningen
 • Värdering av styrelsens sammanhållning, focus och momentum
 • Identifikation av kompetensgap och eventuella rekryteringsbehov
 • Utveckling av planeringsprocessen för succession
 • Främjandet av öppen kommunikation i styrelseteamet samt mellan styrelse och management
 • Identifikation av styrelsens ledarskap, beteende och gruppdynamik
 • Förbättrad öppenhet och integritet gentemot aktieägarna
 • Identifikation av svagheter och därmed områden för utbildning och utveckling

Vår rekommendation

Vår rekommendation är att alltid, utan undantag anlita en extern professionell part för att utföra styrelseutvärderingen och att det är den externa parten som redovisar resultaten såväl för styrelseordföranden, styrelsegruppen som valberedningen/ ägarkretsen.

 

En extern oberoende utvärdering som genomförs av Styrelseinstitutet, se under Styrelsetjänster, innehåller möte med ordförande med diskussion om hur styrelseteamet arbetar, vilken form/metod utvärderingen bör ta och förväntningar på aktiviteten.

Styrelseinstitutet arbetar med två former av utvärdering, den kvantitativa och den kvalitativa. Den kvantitativa är ett kunskapsbaserat enkätverktyg som har utvecklats efter flera års utvärderingar med styrelser som har bidragit med perspektiv och kunskap i processen.

 

Den kvalitativa styrelseutvärderingen är kungsvägen till utveckling av styrelsearbetet och styrelseteamet. Den fördjupar och tillför kunskap om relationer och dynamik, synliggör det som finns under ytan, d v s det som inte kommer fram i en kvantitativ undersökning. Styrelseinstitutet genomför personliga djupintervjuer med varje ledamot och träffar styrelseordförande och andra på regelbunden basis för genomgång av de preliminära resultaten. Utvärderingsresultatet inkluderar en slutrapport med konkreta utvecklingsområden som sträcker sig från strategiarbetet, ledningsutveckling till genomgång av styrning och styrelsearbete samt successionsplaneringen.

Hur säkerställer vi då att den genomförda utvärderingen blir mer än en ”avbockad” aktivitet utan istället uppfyller sitt syfte och skapar värde till bolaget? När utvärderingsarbetet har utförts, resultaten redovisats och sedan vad?

Se våra kommande kursdatum

Flera utvecklingsmöjligheter finns att tillgå:


 • Executive Coaching för Ordförande eller styrelseledamot som stöd i implementeringen av de rekommenderade åtgärder.
 • Fördjupat arbete med styrelsegruppen som helhet med syfte att bistå i den dynamiska utvecklingen av gruppen.
 • Stöd till ny ordförande när denne ska bemanna sitt styrelseteam.
 • Utveckling av styrelsemedlem med i syfte att hjälpa denne att kommer in i rollen så snabbt som möjligt.
 • Bistå styrelsen i förberedelsen avseende successionsordning och att fylla kompetensgapen.
 • Bistå styrelsen i rekrytering av nya styrelsemedlemmar.
 • Bistå de avgående styrelsemedlemmarna i sin framtida utveckling.

Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

STYRELSEUTBILDNINGAR