Styrelsens roll vid förvärv

Styrelsens roll vid förvärv

Åke Sätterström

Styrelsens huvuduppgifter är den strategiska inriktningen samt kontrollfunktionen. För styrelse och ägare är frågan om och när förvärv skall genomföras en viktig strategisk fråga. Det handlar om en ”rekrytering” och i de olika stegen finns likheter med att rekrytera personal.

Vi har sammanfattat viktiga ”kom ihåg” och tips för ägare och styrelse när frågan om förvärv kommit upp på agendan.

1. Vad säger ägare/ägardirektivet?
Till att börja med ställa sig frågan - varför förvärv? Vilken är den bakomliggande orsaken/orsakerna till att frågan om förvärv kommit upp på agendan? Exempel på frågeställningar öka volymen? Hitta synergier som leder till ökad lönsamhet? Bredda komplettera utbudet? Köpa kunder? Ny marknad?

2. Hur hitta potentiella förvärv?
Sökprocessen är en viktig pusselbit för att hitta rätt bolag att förvärva. Exempel på källor för att hitta kandidater är företagets och styrelseledamöternas egna nätverk, sociala medier, egna och andras annonser i branschtidningar och dylikt, mäklare m.m.

3. Utvärdera kandidater
När en eller flera potentiella kandidater har utkristalliserats är nästa steg att utvärdera dem. Den första frågan att ställa sig är om kandidaten är rätt i förhållande till företagets strategi? Idag finns en mängd olika sätt och kanaler för att söka och hitta information om kandidaten.

Genomför också möten för att utröna intresse och möjligheter hos kanditens ägare och styrelse. Ta referenser, är det t ex möjligt att lyssna med kunder och leverantörer?

4. Beslut
En lyckad utvärderingsprocess resulterar i en slutkandidat. Är säljare och köpare överens om att fortsätta förvärvet är det dags att upprätta ett LOI (Letter Of Intent) inklusive ett NDA (Non Disclosure Agreement).

Utöver detta skall en grundlig Due Diligence genomföras, d v s att samla in och analysera information om bolaget. Vi rekommenderar starkt att använda sig av expertis på området.

Tänk även på de mjuka faktorerna, kultur, verksamhetspolicys och regler m.m.

5. Värdering
Vilken är rätt prislapp på det tilltänkta förvärvet? Det finns många metoder för att värdera en verksamhet, exempel är jämförbara objekt som sålts eller finns noterade, olika typer av kassaflödesanalyser m.m. Har ni inte rätt kompetens inom ert företag rekommenderas att ta hjälp i detta steg. Med rätt värdering sparar ni pengar!

6. Finansiering
Det finns många sätt att finansiera ett förvärv såsom kontant, aktier, lån, betalningsplan m.m. Utöver själva köpeskillingen och val av finansiering behöver ni som förvärvande bolag även fatta beslut om att t ex säkra nyckelpersoner m.m.

7. Integration
Det är nu det börjar, upprätta en långsiktig plan som följs upp ordentligt på alla nivåer. Inte minst viktig är den så kallade ”onboardingen”, d v s att de som ansluter till ert företag att känna sig välkomna. Tänk på att den som blir uppköpt kan känna sig i underläge. En väl genomförd integration möjliggör att fokus läggs på värdeskapande aktiviteter.

8. Processen
Att genomföra ett förvärv är en komplicerad process där ett antal specialistkompetenser måste samverka. Ofta behövs en skicklig ekonom och skattespecialist med bolagsrätt och avtalsrätt som kompetensområden. Det blir av naturliga skäl lätt fokus på ekonomi och avtal men för ett lyckat förvärv är hanteringen av HR-frågorna oftast centrala. Innan beslut fattas bör en ordentlig affärsplan göras inklusive en flerårig kalkyl!

Ett förvärv påverkar inte enbart den som blir uppköpt utan även befintlig verksamhet. För att inte äventyra befintlig verksamhet rekommenderar vi att genomföra processen i form av ett styrt projekt.

Ovan ett litet axplock av det som behöver göras och tänkas på vid förvärv. Vi på Styrelseinstitutet har deltagit i många förvärvsprocesser samt har erfarenheten och kunskapen för att hjälpa er till lyckade förvärv!

ake_box

Åke Sätterström

 

Prenumerera på nyheter.

UTBILDNING