”Vågar” ni ta extern kompetens i styrelsen?

”Vågar” ni ta in extern kompetens i styrelsen?

Katarina Burton

Vi skriver vågar för att det kan upplevas som ett stort steg att inkludera en extern styrelseledamot i styrelsearbetet. Exempelvis kan det finnas en oro över att förlora makten, att någon annan styr eller att man blir bedömd. I och med att tidigare erfarenhet av en extern ledamot saknas, kan det uppstå en osäkerhet avseende värdet av en extern ledamots bidrag.

Vi vet att omvärldens förändringar både avseende innehåll och tempo samt de krav som ställs för framgångsrikt företagande kräver utökad kompetens och externt perspektiv på styrelsenivå för att hjälpa bolaget framåt.

Börja med en ”Ordförande att hyra” som ett första steg. Det ger en möjlighet till lärande och upplevelse av vad extern kompetens de facto kan bidra med. Vad ska ni tänka på?

 1. Formulera ett Ägardirektiv som beskriver vart ni vill med företaget.
 2. Ta hjälp av en extern part som hjälper er att formulera kravprofil och föreslå passande kandidater.
 3. Personen ni väljer bör/ska:
  • Ha erfarenhet som styrelseordförande i familjeföretag eller ägarledda företag och gärna också varit en del i ett sådant företag.
  • Kunna hjälpa till med både strategiska och operativa frågeställningar och av väldigt olika karaktär.
  • Kunna implementera ett ”Startkit” där ni får hjälp med att renodla vad som är ägarfrågor, styrelsefrågor respektive ledningsfrågor samt att rätt frågor hänförs till rätt möten. Detta medför att det skapas struktur i arbetet från ägare till VD vilket är till godo för företaget i sin helhet och vid en eventuell framtida försäljning eller överlämning till nästa generation.
  • Slutligen ha kunskap och intresse av att genomföra regelbundna samtal med er som ägare och framförallt er VD. Det är det bästa sättet för alla parter att bygga förtroende och en stabil bas för företagets framtida utveckling.

Extern kompetens i styrelsen
Katarina Burton


Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING