Ägardirektiv

Ägardirektiv

Claes Rydholm

Ett ägardirektiv uttrycker ägarviljan dvs det som ägaren eller ägarna vill med sitt företag på kort och lång sikt. Detta är ett dokument som i första hand är riktat till styrelsen och genom styrelsen till den verkställande direktören. Dessa bolagsorgan skall aldrig behöva tveka om vad som är ägarnas intentioner och restriktioner avseende utvecklingen av företaget.

Många gånger kan problem inom ett företag med fler ägare härledas till brister i en tydlig och gemensam ägarvilja och ägarstyrning. Detta kan bero på en bristande överensstämmelse mellan ägarna avseende företagets riktning och/eller i vilken hastighet man skall nå målen. Ytterligare en orsak är att ägarna negligerat ägardirektivet och dess betydelse. Oavsett anledning skapar ett otydligt – eller i värsta fall obefintligt – ägardirektiv en osäkerhet som påverkar styrelsens arbete med risk för att denna osäkerhet även sprids till övriga organisationen. En osäkerhet som kan resultera till felaktiga beslut.

Ägardirektivet har ett högt värde för företaget oavsett om det är en eller flera ägare och nyttan med direktivet sammanfattas i nedanstående tre punkter:

  1. Hjälper ägarna att definiera syfte och mål, vilja och ambition med bolaget.
  2. Ger styrelsen en tydlig målsättning och ett underlag för deras arbete. Direktivet är basen för affärplane- och strategiarbetet.
  3. Ägardirektivet utgör basen för ägarnas utvärdering av styrelsen och dess arbete.

Ägardirektivet fastslås på bolagsstämman. Ett ägardirektiv ska inte förväxlas med ägaravtalet, som huvudsakligen behandlar ägarfrågor. Ägardirektivet kan dock ingå i ett ägaravtal.

Viktiga riktlinjer i utarbetandet av ett ägardirektiv är att:

  1. Ägardirektivet har utarbetats i samförstånd inom ägarkretsen och uttrycker konkret – på lång och kort sikt samt kvalitativt och kvantitativt – ägarnas vilja och inriktning.
  2. Ägardirektivet är tydligt avseende struktur, bakgrund och innehåll.
  3. Ägardirektivet täcker de viktigaste ägarfrågorna utan att det blir för omfattande.

Styrelseinstitutet erbjuder kvalificerad rådgivning för planering och formulering av ägardirektiv.

Ägardirektiv
Claes Rydholm


Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING