Kommunalt bolag

Kommunalt bolag

Den väsentliga skillnaden i att vara verksam i ett kommunalt bolag som styrelseledamot eller VD är ägarna. Verksamheten är politiskt styrd och bolagen representerar väsentliga och avsevärda värden för medborgarna. Styrelseinstitutet stöttar er genom vår erfarenhet från att dels vara operativ i kommunala bolag och dels att fungera som styrelseledamot i politiskt styrda verksamheter.

Kommunalt ägda aktiebolag

De kommunalt ägda aktiebolagen har en intressant konstruktion där ”aktieägaren” är kommuninnevånaren genom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Bolagen är styrda av ABL, aktiebolagslagen, men även av KL, kommunallagen. Detta kan skapa frågeställningar och problem om inte alla som har med det kommunala aktiebolaget (KB) att göra, förstår skillnaden mellan styrelseuppdrag i bolag och styrning av de nämndstyrda verksamheterna i kommunen. Sistnämnda är den form som kommunerna till allra största delen bedriver sin verksamhet i. Den som blir invald i styrelsen för ett kommunalt ägt bolag bör därför skaffa sig en grundläggande styrelseutbildning. Med tanke på hur kommunerna arbetar med sina ägda företag bör även en del av tjänstemännen gå en styrelseutbildning för att få förståelse för vilka skillnader som finns med de två olika uppdragen – bolagsstyrelse kontra nämndstyrd verksamhet.

Det kommunala bolagets konstruktion

Ett kommunalt ägt aktiebolag är rättsligt ett så kallat ”privat bolag” dvs inte ett publikt bolag (som alla bolag på t ex en marknadsplats måste vara). Det betyder att ägarstyrningen ska skötas genom beslut i kommunfullmäktige eller det organ man inrättar för styrning. Till skillnad mot den nämnstyrda verksamheten kan beslut i ett KB inte överklagas och ledamöterna i styrelsen har ett personligt ansvar. Ett annat exempel på skillnader är att man behöver inte avvakta att protokollet ska justeras innan ett beslut gäller. Ett taget beslut gäller när det beslutats.

Ytterligare exempel

Ibland uppstår intressanta situationer i de kommunala bolagen och ett exempel är om kommunledning vill flytta en verksamhet, till exempel ett energiverk med pannor och tunga utrustningar, och kostnaden för att flytta klart överstiger vad bolaget klarar av enligt balansräkningen. Kan ägaren (kommunledningen) kräva att energibolaget ändå flyttar utan att bolaget får kapital från kommunen? Svaret är att det är upp till styrelsen att besluta om flytten kan ske utan att bolaget får ekonomiska problem. Anser styrelsen att det riskerar bolagets överlevnad är det styrelsens plikt att neka till att flytta. I annat fall riskerar styrelseledamöterna att ta på sig ett personligt ansvar för de kostnader som kan uppstå.

Detta är exempel på situationer som kan uppstå i kommunalt ägda bolag och vår rekommendation är att utbilda styrelserna OCH tjänstemännen i kommunen som har med bolagen att göra.

Utbildning

Styrelseinstitutet utbildar kommunala bolags styrelser i effektivt styrelsearbete och vad som gäller rent formellt. Man kan välja mellan styrelseutbildningar med olika fokus och som tar en halvdag eller mer fullödigt en heldag.

Exempel på innehåll i Styrelseinstitutets styrelseutbildning för kommunala bolag:

  • Vem gör vad i en bolagsstyrelse
  • Skillnader i styrformer bolag jämfört med nämnder
  • Var och hur kommer politiken in i bolagsstyrelsen
  • Skillnaden mellan bolag och nämnd
  • Styrelsens och den enskilda styrelseledamotens ansvar

Styrelseinstitutets utbildningar hittar du under Styrelseutbildningar >

Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING