Organisationsformer

Organisationsformer

Genom vår erfarenhet och kunskap hjälper vi er att hantera såväl övergripande ägarstyrningsfrågor som bolagsspecifika frågeställningar.

Privat företag

Med Privat företag menar vi företag med enbart en ägare. Förutom de frågor och utmaningar som det alltid innebär att driva företag tillkommer att du just är själv med alla frågor. Visserligen finns banken och revisorn men att genom Styrelseinstitutet få en extern och neutral part som expert och bollplank är ovärderligt. Vi hjälper dig hela vägen från Ägardirektivet till bokslut.

Familjeföretag

Familjeföretag brukar beskrivas som ett system bestående av tre oberoende men överlappande delsystem/cirklar: Ägandet, affär och familj.

Kan vara delaktig i en eller flera sektorer:
Familjemedlem som inte har delägarskap eller anställning (motsvarande) i affären tillhör enbart sektorn "Familj". Liksom exempelvis extern VD som inte har ägarskap och inte heller tillhör familjen men är högst delaktig i "Affär". Ägare som tillhör familjen men inte arbetar i företaget faller inom två sektorer "Familj" och "Ägandet". Ägare som även är familjemedlem och också anställd i bolaget befinner sig i alla tre cirklar. Enligt modellen har alla individer som är inom familjeföretaget en placering och roll i familjeföretagssystemet.

Partnerägt företag

Styrelseinstitutet definierar denna kategori som bolag med fler än en ägare som driver bolaget i kompanjonskap. Med flera ägare är man inte ensam i sitt ägande och delar problem, frågeställningar och framgångar. Med flera ägare ökar kraven på tydlighet och samsyn kring mål och riktning med bolaget (Ägardirektivet). Förutom våra specifika tjänster fungerar Styrelseinstitutet som experter och ett neutralt bollplank med syftet att nå överensstämmelse bland ägarna avseende hur bolaget ska drivas på kort och lång sikt.

Kommunalt bolag

Den väsentliga skillnaden i att vara verksam i ett kommunalt bolag som styrelseledamot eller VD är ägarna. Verksamheten är politiskt styrd och bolagen representerar väsentliga och avsevärda värden för medborgarna. Styrelseinstitutet stöttar er genom vår erfarenhet från att dels vara operativ i kommunala bolag och dels att fungera som styrelseledamot i politiskt styrda verksamheter. LÄS MER

Idéburet bolag/Stiftelse

En stiftelse är en juridisk person som varken har medlemmar eller ägare vilken är satt till att förvalta en ekonomisk förmögenhet eller en bärande idé, som en eller flera fysiska eller juridiska personer (stiftare) har avsatt för ett särskilt ändamål. Styrelseinstitutet hjälper Stiftelser med att arbeta fram och igenom krav från lagstiftningen, innebörden av att vara styrelseledamot i en stiftelse, regler för kapitalförvaltning och riskhantering samt hur en styrelse formeras och väljs i en stiftelse.
 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING