Rodret i Örnsköldsvik

Rodret i Örnsköldsvik

Rodret i Örnsköldsvik AB ägs till 100 procent av Örnsköldsviks kommun. Rodret- koncernen består av tolv aktiva bolag med sex dotterbolag som styrs direkt av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB. Koncernen ska verka för att ägaren får ekonomisk avkastning inom ramen för dotterbolagens egen utveckling. Det kommunala koncernföretaget är ett redskap för att skapa värde och positiv utveckling i kommunen, ”där medarbetarna är fantastiska möjliggörare för att bygga en framtid för fler i Örnsköldsvik” säger Pär Lindberg, koncernchef för Rodret AB.

Untitled-1per

Vi har under lång tid arbetat aktivt med vår ägarstyrning, förutom rollen som en aktiv koncernstyrelse har vi i Rodret också ett överordnat ansvar för dotterbolagen. Det gör att många av bolagens beslut kan fattas inom koncernen utan att behöva gå till kommunfullmäktige, vilket gör att vi blir lite snabbare till beslut. Det innebär givetvis att även med denna modell så har kommunfullmäktige full insyn och är involverade i arbetet och kan ta ställning i frågor av allmänt intresse och principiell karaktär, där sedan några år tillbaka även representanter från Kommunfullmäktige genomför ägardialoger med Rodrets styrelse och ledning.

Sedan lång tid arbetar vi med att utveckla vårt styrelsearbete och våra styrelseledamöter. Vi arbetar med och följer det årshjul vi fastställt och ser årligen över ägardirektiv, genomför ägardialoger där vi utmanar och ger styrelserna feedback, har ledar- och strategidagar som i sin tur ger inspel till reviderade ägardirektiv. För att ge rätt förutsättningar är våra styrelseutbildningar en mycket viktig hörnsten för att skapa aktiva styrelser, där vi tagit hjälp utav Styrelseinstitutet och dess VD Eva Gianko. Vi har tillsammans genomfört flera styrelsesatsningar, dels under förra mandatperioden dvs valet 2018, dels under nuvarande mandatperiod efter valet 2022. I valet av leverantör har vi hela tiden upplevt att Styrelseinstitutet kunde möta upp oss i våra frågeställningar. De var lyhörda och flexibla inför våra behov och önskemål samt, inte minst, har en modern syn på styrelsearbetet. De ligger i framkant, ser och kan förmedla trender som givit oss många nyttiga insikter i vårt arbete med att ständigt utveckla styrelsearbetet i koncernen. Förra mandatperioden lade vi ett intensivt fokus på att få ett aktivt värdeskapande styrelsearbete. Inriktningen var att ha styrelser som mer fokuserar på de strategiska frågorna som finns i bolagskoncernen och vi kunde se effekten av våra satsningar. Vi blev mer effektiva som styrelser och arbetade mer och mer med rätt frågor. I år och inför den här mandatperioden är 43% av styrelseledamöterna och mer än hälften av våra ordförande nya i sina uppdrag, vi ville inte tappa det som vi hade upparbetat under fyra år i denna brytpunkt. Det var viktigt för oss att tillvarata alla tidigare erfarenheter och allt det som vi har arbetat med avseende styrelseutveckling under de senaste fyra åren. Att alla styrelseledamöter kommer upp på banan så tidigt som möjligt och det syftet tycker jag infriades med de styrelseutbildningarna vi genomfört så här långt under 2023.

Liksom föregående period fick alla som behövde möjlighet att delta i den grundläggande styrelseutbildningen. Därefter skapade vi ett utbildningsforum som möjliggjorde dialog mellan de nyvalda och de omvalda styrelseledamöterna med syftet att lära av varandra och utbytta erfarenheter. Därutöver fick alla möjlighet att ytterligare fördjupa sina kunskaper inom styrnings- och styrelseområdet. Diskussionen och dialogerna är viktiga och styrelseutbildningarna har givit frukt. Styrelserna diskuterar kontinuerligt hur det kan utföra sitt arbeta ännu bättre. Med årets insatser har vi definitivt kortat startsträckan och inom respektive styrelse fått upp viktiga frågor på bordet.

  • Vår styrelsesatsning och utbildningsinsats består av flera byggstenar där det aktiva och värdeskapande styrelsearbetet är viktigt för oss och som ständigt behöver utvecklas.
    Innehåll:
  • Nya styrelseledamöter ges en gedigen grundutbildning för att kunna genomföra sitt uppdrag
  • Satsning på eget styrelseutvecklingsarbete i bolagen
  • Fortsättningsutbildning med mer fokus på praktiska exempel, styrelsens roll och interaktion i det strategiska arbetet samt ekonomi och effektivitet
  • Utvärdering av styrelsearbetet med syftet att utveckla våra arbetsmetoder och arbetssätt. Att reflektera över styrelsearbetet och styrelsemötena såsom - har och gör vi rätt förberedelser inför mötet? Disponerar vi tillgänglig tid på rätt frågor? Skapar det värde för kommuninvånarna och bolaget?

Vi har också externa styrelseledamöter i bolagen. Det är sedan länge en tradition i Örnsköldsvik att arbeta nära näringslivet där externa ledamöter som ej är politiskt tillsatta kan bidra med bransch- och företagserfarenhet. Våra erfarenheter av en mix av politiskt tillsatta och externa ledamöter är mycket positiv för bolagens utveckling. Genom alla våra satsningar vill Rodret AB vara ett aktivt redskap i styrningen av de kommunala bolagen så att vi samordnar och arbetar tillsammans för att skapa värde och positiv utveckling i Örnsköldsvik.

UTBILDNING