Rodret i Örnsköldsvik

Rodret i Örnsköldsvik

Styrelseinstitutet har för Rodret i Örnsköldsvik AB genomfört två utbildningstillfällen. Rodret är moderbolag för kommunens samtliga dotterbolag. Vi fick tillfälle att ställa några frågor till Rodrets VD Pär Lindberg om bakgrunden till deras ägarstyrningsmodell, hans syn på styrelsearbete, Styrelseinstitutets roll m m.

Pär Lindberg, VD på Rodret i Örnsköldsvik AB

- Vill du beskriva hur ni har organiserat bolagen inom kommunen och syftet?
Rodretkoncernen består av 11 aktiva bolag med fem dotterbolag som styrs direkt av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB. Örnsköldsvik har en vilja och ambition att växa. De kommunala koncernföretagen är ett redskap för att skapa värde och positiv utveckling i kommunen, där medarbetarna är fantastiska möjliggörare för att bygga ett Örnsköldsvik för framtiden.

- Örnsköldsviks ägarstyrningsmodell skiljer sig åt gentemot många andra kommuner?
Grunden i vår ägarstyrning är att kommunen genom sitt moderbolag Rodret ska ha en särställning, då vi förutom rollen som en aktiv koncernstyrelse också ska ha ett överordnat ansvar för dotterbolagen. Det gör att många av bolagens beslut kan fattas inom koncernen utan att behöva gå till kommunfullmäktige, vilket gör att vi blir lite snabbare till beslut. Det innebär inte att vi rundar kommunalfullmäktige utan att de även i denna modell har full insyn och är involverade i arbetet och att de ska kunna ta ställning i frågor av allmänt intresse och principiell karaktär.

- Hållbarhet är ett nyckelord för er?
Vår förändrade styrmodell utgår från visionen och övriga styrdokument där vi eftersträvar balanserad styrning i alla delar. Bolagsmålen utgår alltid från tanken - med kunden i fokus - och samlats i tre delområden 1) ekonomisk hållbarhet 2) social hållbarhet 3) ekologisk hållbarhet. Med balanserad menar vi att ingen av dessa tre delområden ska vara dominerande och ta överhand utan verka i symbios.

- Ni satsar mycket på bolagens styrelser?
Vi arbetar med och följer det årshjul vi fastställt där vi årligen ser över ägardirektiv, genomför ägardialoger där vi utmanar och ger styrelserna feedback, har ledar- och strategidagar som i sin tur ger inspel till reviderade ägardirektiv. För att ge rätt förutsättningar så är utbildning en mycket viktig hörnsten för att skapa aktiva styrelser, där vi tagit hjälp utav Styrelseinstitutet och dess VD Eva Gianko.

Utbildningsprogrammet genomförs i tre etapper:

  • Aktivt värdeskapande styrelsearbete
  • En fortsättning med mer fokus på praktiska exempel, styrelsens roll och interaktion i det strategiska arbetet samt ekonomi och effektivitet
  • Eget styrelseutvecklingsarbete i bolagen

Det tredje steget innebär att själva utvärdera hur de utvecklar och är aktiva i sitt styrelsearbete. Att reflektera över styrelsearbetet och styrelsemötena som - har och gör vi rätt förberedelser inför mötet? Disponerar vi tillgänglig tid på rätt frågor, det som skapar värde för kommuninvånarna och bolaget?

Dessutom har vi gett styrelseledamöter som inte haft erfarenhet till en enkel grundutbildning avseende kommunallagen och aktiebolagslagen.

- Ni har även externa styrelseledamöter?
Det är sedan länge en tradition i Örnsköldsvik att arbeta nära näringslivet, där externa ledamöter som ej är politiskt tillsatta kan bidra med bransch- och företagserfarenhet. Min erfarenhet är att det innebär mindre politik i styrelserna utan fokus ligger på att utveckla respektive bolag kopplat till de uppdrag de har.

- Till sist vad gjorde att Styrelseinstitutet fick uppdraget att genomföra utbildningarna?
I valet av leverantör upplevde vi att Styrelseinstitutet kunde möta upp oss i våra frågeställningar. De var lyhörda och flexibla inför våra behov och önskemål samt, inte minst, har en modern syn på styrelsearbetet. De ligger i framkant, ser och kan förmedla trender som givit oss många nyttiga insikter i vårt arbete med att ständigt utveckla styrelsearbetet i koncernen.

Tack Pär, det var mycket intressant att få en inblick i ert arbete med de kommunala bolagen och ta del av dina tankar avseende styrelsearbete.

UTBILDNING