Utbildningar

Utbildningar

Varför är styrelseutbildning viktigt? Det är ingen unik iakttagelse och konstaterande att olika faktorer medför att omvärlden är under snabb och ständig förändring. Det medför att det är mer viktigt än någonsin att bolagen tillför extern kapacitet och mångfald på styrelsenivå avseende kompetens, kön, etnicitet, bakgrund m m.

I denna komplexa värld som bolagen verkar inom är det ett grundläggande krav att ägare, styrelseledamöterna och VD har den styrelsekunskap som krävs för att kunna bedriva effektivt och utvecklande styrelsearbete som genererar resultat och utvecklar bolaget.


Styrelseinstitutet och utbildning?

Vår kärnverksamhet är inte att bedriva utbildningar, men vi erbjuder utbildningar som en konsekvens av att vi själva arbetar professionellt med styrelsearbete och ser behovet samt genom de förfrågningar vi får.


I många företag arbetar ägarna även operativt i bolaget, en ägare kan också arbeta som VD. Det är i dessa fall extra viktigt att skilja rollerna och bolagsnivåerna åt. Bolagsorganen och dess sätt att arbeta och interagera med varandra beskrivs väl i de Styrelseutbildningar som Styrelseinstitutet anordnar. Det är i dessa fall extra viktigt att Ägardirektivet förblir det styrdokument som det är ämnat till att vara.

Vad kvalificerar oss att bedriva utbildning?

 • Vi kan och är familjära med verklighet bolagen verkar inom
 • Vi kan formalia
 • Vi besitter en stor kunskapsbank
 • Vi har beprövad metodik och utbildningsmaterial
 • Vi har en gedigen erfarenhet som utbildare

Styrelseinstitutet erbjuder två styrelseutbildningar med olika nivåer.

För dig som vill lära dig grunderna i styrelsearbetet eller för dig som har en begränsad tid erbjuder vi en Intensiv Komprimerad Styrelseutbildning som genomförs under en dag och ger dig allt det viktiga du behöver kunna som styrelseledamot.

För dig som är van styrelseledamot, styrelseordförande eller ägare passar den Avancerade Styrelseutbildningen bäst. Den senare sträcker sig under en längre period och ger många möjligheter till tillämpad kunskap, erfarenhetsutbyte med andra och utrymme till reflektion.

Ytterligare en värdefull utbildning är Strategiskt arbete i en föränderlig värld. Denna utbildning ger praktiska verktyg för hur företaget kan arbeta med strategier och strategisk affärsplanering. Där ”jobbet” inte är gjort för att det finns en plan eller ännu värre en plan som blir obsolet efter en kort period. Utan tvärt om, hur planen leder till konkreta och resultatorienterade aktiviteter som går att följa upp.

En genomarbetad process ger en trygghet i verksamheten där annars det höga förändringstempot innebär frestelser att ta genvägar och en tro lätt blir till en ”sanning”. Risken utan en genomarbetad process är att hoppa från tuva till tuva och därmed att strategiska inriktningar förändras alltför ofta för att förtjäna namnet strategiskt arbete.


Vi vill varmt rekommendera en Bolagsanpassad Styrelseutbildning.

Värdet av att ledamöterna från samma bolag deltar i en och samma utbildning samtidigt är betydande. Teoridelen kan inriktas på de verkliga behoven, exemplen och de efterföljande diskussionerna utgår från den egna verkligheten med de utmaningar ni står inför varje dag. Sammantaget medför det att erfarenhetsutbytet sker inom för er relevanta ämnesområden och styrelseledamöterna har en gemensam grund för det kommande styrelsearbetet.

Styrelseutbildning för Kommunala Bolag riktar sig till styrelseledamöter och styrelseordföranden i kommunala bolag. Det politiska trycket på snabba förändringar bland väljare och partiorganisationer påverkar bolagen.


Vi tar upp viktiga frågor som:

 • VDs utvalda och utsatta position
 • Aktiebolagslagen som styrdokument i förhållande till kommunallagen
 • Ordföranderollen, styrelseteamet och styrelsens ansvar
 • God styrelsesed och bolagsstyrningsmodellen för att ange några exempel på innehållet


Till styrelseledamöter i stiftelser erbjuder vi Styrelseutbildning för Stiftelser. Utbildningen pågår under 2 dagar med flera kunniga och erfarna utbildare inom sitt område. Vi behandlar lagarna som reglerar styrelsearbete i en stiftelse, arbetar igenom kapitalförvaltning och riskhantering, styrelsearbetet i både brett och djupt perspektiv.


Se våra kommande kursdatum

Vår Pedagogiska Metod avseende våra utbildningar bygger på tre pelare:

 1. Teorigenomgång med tidsutrymme att diskutera teorin och komplexiteten i teorin.
 2. Case, använda teorin och de egna praktiska kunskaperna och erfarenheterna i mindre grupper. En grupp kan presentera en utmaning och de andra grupperna kan erbjuda stöd och hjälp.
 3. Upplevelsebaserad inlärning, att i mindre grupper reflektera över teorigenomgången och casearbetet samt, inte minst viktigt, det gemensamma lärandet av varandras utmaningar i teorin och i verkligheten.


Alla utbildningar avslutas med utdelandet av Certifieringsdiplom.

Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING