Styrelseledamot

Styrelseledamot

Vill du gå utanför ditt ordinarie nätverk för att rekrytera en styrelseledamot?
Vi arbetar själva som ledamöter och ordförande i olika typer av bolag och kan med fog säga att vi vet vad som krävs för att driva ett professionellt styrelsearbete samt vilka krav som bör ställas på en ny ledamot i en etablerad styrelse.

Styrelseledamot är lösningen på:

Frågan hur bolaget och styrelseteamet kan tillföras en extern person med kunskap, erfarenhet, kontakter etc som bidrar till och arbetar för bolagets utveckling.

Effekten blir:
Styrelsearbete med bolagets bästa i fokus med ett externt, oberoende perspektiv samt är väl insatt i bolagets förutsättningar för verksamheten  och dess marknaden.

”Om man inte tycker om det man ser längre ner i organisationen är det dags att börja se högre upp”. Källan till citatet är okänd men icke desto mindre rymmer meningen en djup sanning. Det är styrelsen som anger tonen i företaget och styrelseledamöterna har bolagets viktigaste position – en position som inte godtyckligt kan rekryteras via ”någon som känner någon”. Styrelseinstitutet hjälper dig/er att hitta den för bolaget bästa styrelseledamoten.

Förmedling
I Styrelseinstitutets nätverk finns flera styrelsefärdiga personer som har klarat av våra krav för att finnas med i nätverket och i databasen. En förmedling av en styrelseledamot är ett kvalitetssäkrat, snabbt och kostnadseffektivt sätt att finna en utmärkt kvalificerad styrelseledamot. Vi vet vad det innebär att arbeta i en styrelse, var fallgroparna finns, var riskerna uppstår och hur möjligheterna tas till vara. Av den anledningen kan vi också välja den bästa styrelseledamoten utifrån ägarnas behov, styrelsens sammansättning och bolagets nuläge samt framtida önskade läge.

Rekrytering
Önskar man en ännu bredare rekrytering består Styrelseinstitutets rekryteringsmetod av följande steg:

Steg 1: Fastställande av kravprofil

Fastställande av kravprofil kräver ett noggrant förarbete. Här vägs även in annat än den rena kompetensen och erfarenheten. Exempelvis kan det finnas en vilja att bredda styrelsen genom att rekrytera fler kvinnor, ledamöter med en annan kulturell bakgrund etc. En genomgång görs av samtliga styrelserelaterade dokument. Ägare, styrelseledamöter samt VD intervjuas. Genomförda styrelse- och VD-utvärderingar inkluderas. Kravprofilen definieras utifrån parametrarna:

  • Företagets nuvarande läge och företagets framtida önskade läge - Ägardirektiv ».
  • Företagets nuvarande styrelse, styrelsens nuvarande arbetssätt, styrelseutvärderingen och styrelsens framtida önskade arbetssätt - Styrelsens arbetsordning
  • VD och interaktionen med styrelseordförande och styrelsegruppen samt VD-utvärderingen».

Steg 2: Urvalsprocess

Urvalsprocessen utgår från vår kandidatbank och vårt nätverk där vi har tillgång till många professionella ledamöter. I den mån företaget har egna kandidater att föreslå inkluderas även de i urvalsprocessen. Validering av lämpliga kandidater sker genom personliga djupintervjuer, genomgång av CV, tidigare uppnådda resultat i motsvarande positioner samt referenser.

Steg 3: Beslut kandidat/er

I beslutsdelen ingår att fastställa lämplig ersättning, diskutera och välja lämplig kandidat, avgöra starttidpunkt samt planera för en bra introduktion. En kvalitetsuppföljning av rekryteringsprocessen samt styrelseledamotens/ordförandens arbete sker sex månader efter det att styrelseledamotens/ordförandens inlett samarbetet med bolaget.

Läs mer om vår tjänst :

Starta Styrelsearbete»

Våra erfarenheter om vad som kännetecknar en kvalificerad extern styrelseledamot

  • Har erfarenheter, kompetenser, nätverk och bakgrund som kompletterar styrelsens totala sammansättning
  • Kan värdera, bedöma och fatta beslut. Bra beslutsfattare som bl a kännetecknas av förmågan att kritiskt granska skriftlig information, aktiv, koncentrerat och nyfiket lyssnande, viljan att ställa frågor i syfte att fånga olikheter, förmåga att identifiera och därefter utmana bias och status quo, utifrån en föreslagen lösning diskutera och bedöma genomförbarheten, risker och möjligheter.
  • Är oberoende i förhållande till bolaget, ägare och styrelseordförande
  • Arbetar i styrelsegruppen med individuell insats byggt på integritet och ansvarsförmåga
 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING