Ordförande att hyra

Ordförande att hyra

  • Är det första gången du väljer att arbeta med en extern ordförande?
  • Går mycket av det du/ni gör på känn och ”så har vi alltid gjort”?
  • Behövs styrning i andra former där en person med erfarenhet och kunskap från andra företag ger stöd?
  • Har du haft en extern ordförande och det har inte fungerat som du/ni har önskat?
  • Vill du ta en balanserad risk och inte binda upp dig?

Ordförande att hyra är lösning på:

Frågan hur starta med ett litet steg i taget i syfte att professionalisera bolagsstyrningen och ta den hjälp ägare och bolaget behöver.

Effekten blir:

Att bolaget är på rätt spår, affärsmässigt med lönsamhet och tillväxt i fokus och även legalt och etiskt. Att det är ordning och reda, drivkraft framåt, formalia efterlevs, beslut tas och uppföljning sker.

Vad gör en extern styrelseordförande ?

Är det första gången du arbetar med en extern ordförande?  Läs om vår tjänst»

Att vara ägare och ibland även operativ ledare medför att det inte alltid är lätt att ha klart för sig om man sitter i ägarmöte, styrelsemöte eller ledningsgruppsmöte. Det är dock nödvändigt att kunna särskilja syftet med respektive möte och de olika frågeställningarna som behandlas.

En extern styrelseordförande benar ut var de olika frågorna hör hemma; hos ägaren/ägarna, i familjen (om det är ett familjeföretag), i styrelsen, hos VD eller i företagsledningen. Styrelseordföranden ser till att rätt fråga hamnar på rätt nivå i alla sammanhang och säkerställer att frågorna drivs fram mot en lösning. Styrelseordföranden skapar ett forum och leder arbetet för förtroendefulla diskussioner om ägande, ledning och framtiden samt den strategiska inriktningen. Han eller hon blir därmed en tillförlitlig samtalspart och ett bollplank med syfte att belysa samtliga områden i företaget. Vilket är viktigt då det inte är alltför ovanligt att familjen, ägaren, banken, revisorn eller företagsledningen har ett alltför snävt perspektiv i vissa frågor.

En styrelseordförande är inte en engångsföreteelse eller konsultinsats. Det är en långsiktig relation, i vått och tort med den gemensamma målbilden om ett framgångsrikt och välmående bolag samt ett bollplank på lång sikt som bidrar till att utveckla företaget. En styrelseordförande är inte Google och har direkta svar på alla frågor. Däremot ingår i rollen att kunna sortera och arbeta med olika prioriteringar, både dagsaktuella som framtida frågor och lösningar.

Vad är viktigt att tänka på i valet av en extern ordförande att hyra?

  1. Välj inte ”någon som känner någon”. Det handlar om företagets viktigaste position och det handlar om ägarens/ägarnas samtalspart. Ta kontakt med oss och låt oss hjälpa dig. Vi har en strukturerad arbetsmetod och vi har erfarenhet av vad som behövs, inte bara avseende kunskap utan även avseende personlighet, vilken person som passar bäst, beroende på företagets situation och ägarens/ägarnas nuläge och målbild framåt.
  2. Om du ändå vill göra hela arbetet själv. Välj någon som har erfarenhet och bevisat sin förmåga att leda styrelsearbetet och har erfarenhet av andra företags styrelsearbete och företagsledande.  Att han/hon kan planera, leda och genomföra möten med konstruktiva diskussioner där alla får komma till tals, i ”lagom” tid summera och se till att beslut fattas. Grunden för bra arbete är förmågan att skapa harmoni i styrelserummet, hos ägarna, i ledningen, roller och i nivåer som oftast har en gemensam målbild men där även motstridigheter lätt kan uppstå.
 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING