Ägarbyte/Generationsväxling

Ägarbyte/Generationsväxling

Ägarbyte/Generationsväxling är lösning på

Frågan hur generationsskifte eller annan förändring i ägarstrukturen genomförs på ett ordnat sätt

Effekt

Förankrad och tydlig ägarstruktur med nöjda tidigare och nya ägare samt ledning

Varje förändringssituation är unik. Det handlar om:

 • Stora värden
 • Långa processer
 • Lösningar tenderar att skifta över tid
 • Engångsföreteelse – ”har aldrig gjort det förut”
 • Svårt att ta upp med familj, partners och nära medarbetare
 • Inga standardlösningar
 • Stor påverkan på den privata livssituationen

 

Styrelseinstitutet har och erbjuder:

 • Erfarenhet
 • Rådgivning i alla skeden av processen
 • Helhetssyn med båda ägare och företag i fokus
 • Anknytning som styrelseledamot, advisory board eller helt enkelt bollplank
 • Projektledning med team av experter som finansiella rådgivare, jurister, revisorer och skatteexperter
 • Opartiskhet, speciellt viktigt vid generationsväxling 

I våra tidigare befattningar har flera av våra partners arbetat och haft ansvar för företagsaffärer, både förvärv och försäljningar. Mängden av affärer har byggt upp en gedigen kunskapsbank om hur man går till väga, vilka steg och fallgropar som finns, vilken information som ska fram i olika lägen, hur man förbereder sig, vilka rådgivare som kan behövas, hur projektet ska lotsas framåt för bästa möjliga resultat och - inte minst - en stor förhandlingsvana.

 

 

Tankar om ägarförändring

En diskussion om en ägarförändring startar normalt när ägaren eller ägarna upplever ett behov av ändrad ägarstruktur. Oftast är det en tanke som växer fram under en längre tid. När en grundare eller entreprenör funderar på ägarförändring finns det olika alternativ exempelvis att lämna över till nästa generation. Om det inte är lämpligt eller att intresse saknas behöver en lösning måste sökas utanför familjen.

Från tid till annan kan det komma mer eller mindre seriösa intressenter som vill sondera intresset för ett förvärv. Hur förhåller man sig till dem? Hur öppen ska man vara? Är det flera ägare är det inte ovanligt att de gemensamma målsättningarna – för verksamheten och på det privata planet - man hade i början på samarbetet med tiden glider isär utan att det för den skull behöver vara konflikter eller missämja

 

Hur startas arbetet och vad gör vi?

Försäljning
Förefaller det mest aktuellt med en extern försäljning är det viktigt att göra sin hemläxa innan några kontakter tas med tänkbara intressenter eller svarar vid förfrågningar.

Det är naturligt att en dialog om en ägarförändring i första hand riktar in sig på att kartlägga hela situation ur ett ägarperspektiv. Att inleda med en analys av bolagets eller verksamhetens styrkor och svagheter. Alla relevanta interna förhållanden med resurser, organisation, materiella och immateriella tillgångar, kunderbjudanden med produkter och tjänster, finansiering, ja alla verksamhetsförutsättningar i vid bemärkelse tas upp. Lika viktig är förstås en ordentlig genomgång av marknad, konkurrenssituation, kund och leverantörsrelationer etc.

Allt i syfte att skapa en objektiv, rättvisande och realistisk bild av verksamheten sett ur ett externt perspektiv och fritt från hemmablindhet.  Detta arbete kan resultera till att vissa förhållanden bör rättas till.

Därefter kan försäljningsprocessen rulla igång. Att ha en mellanhand vid företagsaffärer är ofta tillrådligt, ungefär av samma skäl som vid en fastighets- eller bostadsaffär. Styrelseinstitutet fungerar som projektledare och tar ansvar för processen från start till mål.

 

Generationsväxling
Det är viktigt att det skapas ett samförstånd mellan den överlämnande och den övertagande generationen. Säkert har ”lösa” samtal om ett överlämnade förts i familjen vid olika tillfällen. Vi hjälper till att sätta det på pränt och ser till att alla aspekter tas upp. Med en avsiktsförklaring på tillräcklig detaljnivå undviks risken för komplikationer i senare skeden och de olika familjemedlemmarna får roller som mer liknar parter i en företagsaffär på armlängds avstånd. Är det flera parter/personer i den efterföljande generationen är det inte givet att samtliga vill eller är lämpade att fortsätta driva företaget. Det behöver vara tydligt vad det innebär för den/de som driver företaget vidare, för den som vill vara en aktiv eller passiv delägare men inte vara delaktiga i driften och för den som helt lämnar företaget. 

Med en tillräcklig tydligt förarbete, se försäljning, underlättas nästa steg. Konsultationer med jurister och skatteexperter för att komma fram till, inte bara den optimala ekonomiska lösningen med hänsynstagande till olika parters intressen, utan också för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för fortsatt goda relationer inom familjen. Styrelseinstitutet fungerar som projektledare och tar ansvar för processen från start till mål.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING