Ägardirektiv

Ägardirektiv

Det är skillnad på Aktieägaravtal, Ägardirektiv och Ägarfacilitering.

Aktieägaravtal reglerar förhållandet mellan bolagets aktieägare, avtalet är ägarnas interna dokument och kan därmed hållas hemligt för tredje part.

Ägardirektivet beskriver ägarnas vilja, ambitioner och mål med företaget. Ägardirektivet blir därför ett styrdokument som styr styrelsens arbete. Ägardirektivet är också grunden för utvärderingen av styrelsens arbete. Ägardirektivet låter formellt men ägardirektiv är inget som regleras i lag.

Det är ägarna själva som ska definiera sina mål och sina krav. Styrelsen har att följa ägarnas direktiv och riktlinjer förutsatt att de inte strider mot aktiebolagslagen, bolagsordningen eller andra lagar och förordningar.

I många företag arbetar ägarna även operativt i bolaget, en ägare kan också arbeta som VD. Det är i dessa fall extra viktigt att skilja rollerna och bolagsnivåerna åt. Bolagsorganen och dess sätt att arbeta och interagera med varandra beskrivs väl i de Styrelseutbildningar som Styrelseinstitutet anordnar. Det är i dessa fall extra viktigt att Ägardirektivet förblir det styrdokument som det är ämnat till att vara.

Ägardirektivet bör innehålla:

  • Kvantitativa mål såsom tillväxt, lönsamhet, investerings- och risknivåer
  • Kvalitativa mål såsom värdegrund, kompetens avseende personal samt exempelvis hållbarhet och kundnöjdhet
  • Övrig information såsom prioriterade områden, fokus, eller begränsningar av olika slag.

Ägarfaclitering är processen före Ägardirektivet d v s arbetet som leder fram till det konkreta dokumentet Ägardirektiv samt processen efter Ägardirektivet d v s arbetet som leder till säkerställer att relationerna mellan ägarna bibehålls på en bra nivå.

När Ägardirektivet väl är på plats är det ägargruppen som beslutar om det fortsatta arbetet och genomförandet av Ägarfaciliteringen. Med det avses hur ägargruppen arbetar med ägarrelationerna och hur arbetet med ägardirektivets framtida process ska genomföras såsom uppdateringar, förbättringar och förändringar. Det övergripande syftet är att skapa samsyn i ägarkretsen och en gemensam process och med ett gemensamt fokus.

Det är lätt att tro att alla i ägargruppen har samma förväntningar med sitt företagande men det är viktigt att veta om så inte är fallet. Förhållanden ändras hos ägare och dessa förändringar kan påverka intentionerna med företaget.

Se våra kommande kursdatum


Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis innebär Ägarfacilitering en strukturerad process för hur ägargruppen ska arbeta med ägarrelationerna och ägargruppens intentioner med företaget. Ägarfacilitering medför minst 2 möten med hela ägargruppen per år. Mötena leds av en extern part med gedigen styrelseerfarenhet och erfarenheten av att arbete i grupper och hanteringen av den dynamik som kan finnas i dessa konstellationer.

Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING